Merhaba!
Sitemiz Güncellenmiştir
İnşallah beğenirsiniz
Duyuru
Kalplerin Keşfi

Şuurlu Bir Genç Nasıl Olmalı? - Ömer ARİF

İslam şuuruyla yetişen genç, kavram itibariyle fikri donanımı ehli sünnet vel cemaat üzere kurulmuş genci ifade eder.İslam davası ve daveti üzere yetiştirilen gençlik Kur’an ve sünnetin prensiplerini temel almalıdır.
 
 
 

 

 İslam şuuruyla yetişen genç, kavram itibariyle fikri donanımı ehli sünnet vel cemaat üzere kurulmuş genci ifade eder.İslam davası ve daveti üzere yetiştirilen gençlik Kur’an ve sünnetin prensiplerini temel almalıdır.

 Sahabenin gençleri, ashab-ı kehfin gençlik dinamizmi şuurlu gençlere model teşkil etmelidir.

 İslam davasının bel kemiğini oluşturan gençlerin eğitimi ve şuurlu bir eğitim, manevi motivasyonunun ve eğitim modelinin eksiksiz olmasıyla ancak gerçekleştirilebilir.Bunu yaparken azami düzeyde dikkat edilip yerine getirilmesi gereken veya kaçınılması gereken bir takım hususlar vardır.

        Bunları  şu şekilde sıralayabiliriz:

1-Allah ve Rasulünün önüne hiçbir şeyi geçirmemek.Şer’an sabit olan ahkamı, aklen ortaya koyulan teorilere tercih edebilmek .Sahih itikat üzere yetiştirilmek istenen genç, İslam’ın emirlerini kıymet verdiği hoca efendisinin, duasını talep ettiği Şeyh Efendinin ve sair zevatin görüşlerinden öne almayı öğrenmelidir.Allah ve Rasulüne ittiba bunu gerektirir.

 2- Rasulullah dışında hiçbir kimseyi “ Rasul size her neyi getirirse onu alınız., her neyi yasaklarsa onu yapmayınız.”konumuna getirilmemelidir.Mutlak manada getirdiği şeyin kabul edilmesi ancak Rasulullah içindir.Maalesef bazı yanlış yorumlar bu sadece Rasulullaha has değildir .Allah dostu olmuş veliler de aynen bu makamdadır.Diyerek bazı zevatı velayet makamının en üzerinde tevelli edip o ne yapmışsa hikmeti vardır biz bilemeyiz size düşen ona uymaktır.Hatta zahirde yanlış gibi görünse bile sen getirdiğini al...  yanlışına düşmemek lazımır.Nice yanlış ve sapık inanışlar bu şekilde kamufle edilmeye çalışılmaktadır.Muhkem şeriatımızı sulandıracak bir kapı açılmış olmakta,Zahiren sabit olan yanlışlar bu perdenin altında sanki dinmiş gibi sarılmak suretiyle nice insanlar istikametten sapmaktadır.Kur’an ve sünneti Allah ve Rasulünü herşeyden daha çok sevenler onların emirlerini ihlal eden zevat kim olursa olsun usulüne uygun olarak yanlışlarını söylerler.

3- Rasulüllah’ın Ashabına karşı edebini takınır ve onları hayırla yadedip şefaatini talep ederler.Onların arasında zuhur eden ihtilafların içtihadi olduğunu bilip o noktada menfi yorumlar yapmazlar.Bu dinin bize gelişindeki fedakarlıklar övgüye layıktır.Peygamberlerden sonra insanlığın efendisi onlardır.Çünkü sahabeye hayır dışında söz söylemek, dil uzatmak laneti celbeder.Ehli sünnet velcemaat sahabeyi hayırla yadetmek üzere bina edilmiştir.

4- Şuurlu gencin terbiyesinde cemaat ve cemaatle namaz şuuru ele alınarak yetiştirilmelidir.İslam ümmetinin cemaati üzere yetiştirilmeyen gencin kendi meşrebine cemaat misyonunu yüklemek suretiyle İslam ümmetine çok zarar vermektedir.

5-Şuurlu gencin yetiştirilmesinde faydalı ilim üzere eğitim temel unsur olmalıdır.Kur’an ve sünnet ilimlerinden nasipsiz bir hareketle asla İslami şuur tecelli etmez.Müsbet ilimlerde en üst düzeyde olsa bile şer’i ilimlerden nasipdar olmamak faziletsizliktir.Akabinde makam, mevki ve para olan ilimlerde yarışıp islami ilimleri önemsememek bir çeşit dünyaya ve şeytana aldanmaktır.İtibar islami ilimlerde olmadıkça muteber bir hareket oluşmaz.

6- Şuurlu gencin yetiştirilmesinde her müslümanın malının, canının muhterem olmasının önemi devamlı gündemde tutulmalıdır.Akan her müslüman kanı, kirletilen her müslüman namusu şuurlu gençte derin yara açmalı , davasıyla ve hareketiyle heran müslüman aleminin yanında  olmalıdır. Hizipsel ve mezhepsel dertlere dalıp ümmetin derdinden bihaber olan nesilde asla şuur tahakkuk etmez.

7-Şuurlu müslüman gencin yetiştirilmesinde cihat temeli ve şehitlik özlemi olmalıdır.İslam’ın zirvesi ve izzeti cihattır ve cihat ile kaimdir.Şehadet şerbetini içebilmek ise bir özlemdir.Hayatı cihat ve şehadet olarak algılamayan ve cihat şuurundan uzak olan nesiller zillete peşinen rıza göstermiş olur.Dünya ve içindeki geçiçi zevklerle oyalanmaya alışmış fertler toplumu ve münafıklar cihadı istemezler ve cihattan hoşlanmazlar.Şuurlu bir genç yetiştirmek için temel unsurlardan biri de zamanın kıymetini bilmektir.

 8- Şuurlu genç yetiştirmek için Emri bil-maruf ve nehyi anil münker şarttır.Davetin fıkhını bilen, ümmeti en hayırlı ümmet yapan vasfın bu olduğunu idrak eden bir nesil asrı saadetin tebliğ ve davet       nefhasını aleme yayma derdine düşmelidir.İlim,irfan hikmet ve sabır esasına  dayalı olarak tebliğ ümmeti olmak için çaba sarfetmelidir.Davetin aşamalarını fıkhı üzere icra etmeye gayretli olmalıdır.

9- Şuurlu genç yetiştirmek onun islam medeniyetini ve güzelliklerini bildiği kadar düşmanların kurduğu tuzak ve hileleri de bilmelidir.Özellikle kapitalist,komünist,faşist vs. Sapık fikir oluşumlardan kendisini korumak ve onları çok iyi tanımalıdır.Böylece farkında olmadan bu mihrakların oyununa gelmemelidir.Siyonizm ,tehlikesi ve hilesi en çok olanıdır.

10- Şuurlu Müslüman genç yetiştirmek için itikadi hususları hafife almamak esastır.İslami hareket ve meşrep mensubu oldğunu idda eden nielerimaalesef en fazla ehli sünnet velcemaat üzere itikad eğitimini ihmal etmektedirler.İbadetlerin ve amellerin makbul olması ancak sahih bir itikad ile mümkün olur.İtikadsız amel su üzerine yazı yazmak gibidir.

11- Şuurlu müslüman genç taklidi ve heva heves kuruntulardan arınmış ,Kuran ve snnet üzere bir eğitimle yetiştirilmesi gerekir.Mutlak doğru ve masum olanın meşrebi ve meşreb lideri değil Allah ve rasulü olduğu teyit edilmelidir.Böylece insanları rab edinmekten nesiller kurtarılmış olsun.Doğru  kimden gelirse gelsin kabulümdür demelidir.Yanlış da kimden gelirse gelsin yanlış olduğunu telakki edebilmelidir.Cehalet insanı şirk ve bid'at bataklığına saplarsa meşreb taassubu güden kişi kendisine bu bataklıktan çıkarılması için el uzatılsa bile o bataklıkta kalmaya mahkumdur.

12- Şuurlu genç açık deliler varken yanış tevil ve yorumlara meyletme me üzere yetiştirilmelidir. Maksadını aşmak ve Haktan şaşmak manasına gelen bu tavır Allah ve rasulüne karşı işlenmiş çok büyük bir cürümdür.Allah ve rasulüne karşı edepsiz olan bir nesil ve toplum asla şuurlu olamaz.

13-Şuurlu bir genç yetiştirirken dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de şer'i ilimlerin tahsilinde önemli bir denge oluşturmak lazımdır.ÖZellikler itikad ve fıkıh noktasında çok zayıf olan genç, yıllardır hüsnü hat ve kıraat gibi uzun süreli ilimlere kendisini vererek esas alması gereken ilimden mahrum kalabilmekedir.

14-Şuulu genç yetiştirilirken dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ise kaynağı İslam'da olan hiçbir şey hafife alınamaz.Özellikle sakal gibi, sarık gibi İslam'ı şiarı olan şeyleri küçük görme mevzu-bahs olamaz.Yani sui zan besleyerek sen içini düzeltmeye çalış dışında sakal,sarık,cübbe ne ifade eder gibi sözlerden uzak durmak lazımdır.