EFENDİMİZE (SAV) SALAVAT-I ŞERİFELER

Bismillahirrahmanirrahim


“Şüphesiz, Allah ve melekleri Peygambere salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle ona selam verin. “


(Ahzab Suresi, 56)


Aleyhüsselatü Vesselam Efendimiz buyurdular ki:


"Bir gün bana Cenab-ı Hakk'ın dört büyük meleği geldi. Bunlar Cebrail, Mikail, israfil ve Azrail aleyhisselam idiler. Cebrail Aleyhisselam bana dedi ki: Ya Resulullah ! Senin ümmetinden bir kimse size günde on defa salavat getirirse yarın kıyamet gününde ben onun elinden tutar, sıratı kuşlar gibi geçiririm.


Mikail aleyhisselam'da dedi ki: Ben o kula senin kevser havuzundan kana kana içiririm.


İsrafil aleyhisselam dedi ki: Ya Resullullah o kulun affı için başımı secdeye koyarım Allahu Teala onu affetmedikce başımı secdeden kaldırmam.


Azrail aleyhisselam da: Ya Nebiy sana günde on dafa selavat edenin ruhunu Peygamberler gibi kabzederim. dediler "


Bunun üzerine Nebiler Nebisi Efendimiz :"Bu ne büyük Lütuf Ya Rabbi, Bu ne büyük ihsan ALLAH'ım buyurdu


“Salavat”, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’i (sav) anmak, O’na selam göndermektir.


Aşağıda “salavat” örnekleri bulunmaktadır.Bİ ADEDİ ELF


Okunuşu:


" Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin biadedi elfi enfâsil mahlûkât. Ve salli alâ seyyidinâ muhammedin biadedi eş'âril mevcûdat. Ve salli alâ seyyidinâ muhammedin biadedi sevâkinilarzı vessâvât. Ve salli alâ seyyidinâ muhammedin biadedi hurûfil-levhi veddeavât. Ve salli alâ seyyidinâ muhammedin biadedi küllilme'dûdâti velme'lûmât. Min evveli ezelihi ve evsetı haşrihi veahıri bekâihi ve alâ âlihi ve sahbihi-ttayyibine-ttâhirîne ecmaıyn. Bi rahmetike yâ erhamerrahimîn. "

Manası:


" Allahım! Efendimiz Muhammed üzerine salat eyle; yaratıklarının nefesleri adedince. Efendimiz Muhammed üzerine salat eyle; mevcudatın şa'rları (tüyleri) adedince. Efendimiz Muhammed üzerine salat eyle; semavat ve arzda oturanların adedince. Efendimiz Muhammed üzerine salat eyle; levhdeki ve dualardaki harfler adedince. Efendimiz Muhammed üzerine salat eyle; sayılmışların ve bilgilerin adedince.Ta ezelden ve haşrin ortasından, ve sonundan. Ve efendimizin ehli ve temiz sahabelerinin hepsine de salat eyle. Rahmetinle ya erhamerrahımiyn. "


KUDRETTEN TAŞ ÜZERİNE YAZILAN SALAVAT


Okunuşu:


" Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin bahri envârike ve ma'dini esrarike ve lisâni huccetike ve arusi memleketike ve imâmi hazretike ve tırazi mülkike ve hazâini rahmetike ve tarıykı şeriy'atikel mütelezzizi bi tevhıydike insani aynil vücû di vessebebi fî külli mevcû din ayni a'yâni halkıkel mütekaddimi min nûri zıyâike. Salâten tedû mü bi devâmike ve tebkâ bi bekâike lâ müntehâ lehâ düne ılmike salâten turzıyke ve turzıyhi ve terzâ bihâ annâ Yâ rabbel âlemiyn. "Mânâsı:


" Allahım! Efendimiz Muhammed üzerine salat eyle; nurlarının denizi, sırlarının madeni, delillerinin dili, memleketinin el sürülemez gelini, hazretinin imamı, mülkünün süsü, rahmetinin haznedarı, şeriatının yolu ki, senin tevhidinle lezzetleniyor vücud hakikati. Ve bütün mevcutların sebebi, gözlerin gözü, hakikatlerin hakikati, senin evvelleri yaratmandan, senin nurunun ziyasından. Öyle salât eyle ki, sen devam ettiğin müddetçe devam etsin, sen baki kaldığın müddetçe baki kalsın ki; son olmaz ona, senin ilminin dışında. Öyle salat eyle ki sen onunla razı olasın, onu da razı etsin. Ve 0nunla razı ol bizden ya rabbel alemin. "


SALAT-I MÜNCİYE

"Allâahümme salli alâa seyyidinâa Muhammedin ve alâa âali seyyidinâa Muhammedin salâaten tünciinâa bihâa min cemî'il-ehvâali ve'l âafâat. Ve takdıy lenâa bihâa cemî'alhaacâat ve tütahhirunâa bihâa min cemî'is-seyyi'âat ve terfeunâa bihâa indeke a'led-derecâat ve tübelligunâa bihâa aksa'l gaayâati min cemî'il-hayrâti fi'l-hayâati ve ba'del-memâat. Inneke alâa külli sey'in kadiyr."


Mânâsı:

"Allâh'ım, Efendimiz Muhammed'e ve ehl-i beytine bizi bütün korku ve âfetlerden kurtaracağın, bütün ihtiyaçlarımızı göndereceğin, bütün günahlarımızdan temizleyeceğin, nezdindeki derecelerin en yücesine yükselteceğin, hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların nihâyetine ulaştıracağın şekilde râhmet eyle. Muhakkak sen her şeye kaadirsin."


SALAT-I NARİYE


"Allâahümme salli salâaten kâamileten ve sellim selâmen tâammen alâa seyyidinâa Muhammedini'l-lezii tenhallü bi-hil'ukadü ve tenfericü bihi'l-kürabü ve tükdaa bihi'l-havâaicü ve tünâalü bihi'r ragaaibü ve husnü'lhavâatimi ve husnü'l-havâatimi ve yüsteska'l gamâamü bivechihi'l-keriim ve alâa âalihii ve sahbihii fîi külli lemhatin ve nefesin bi-adedi külli ma'lûmin lek."


Mânâsı:


"Allâh'ım, kendisi hürmetine dügümler çözülen, gamlar-kederler açılan, ihtiyaçlar giderilen, isteklere, hüsn-i hâtimelere güzel âkibetlere nâil olunan, kerem (cömertlik) sahibi yüzü-suyu hürmetine bulutların sulandığı, Efendimiz Muhammed Mustafa'ya (s.a.v.) ve onun âl ve ashâbına; her bakış ve her nefeste ve zâtınca mâlum olanların sayısınca, kâmil bir rahmet ve tam bir selâmet ihsan eyle."SALAT-I FETHİYE


"Allâahümme salli ve sellim ve bâarik alâa seyyidinâ Muhammedini'l-fâtihi limâa uğlika ve'l-hâtimi limâa sebeka nâasıri'l-hakkı bi'l-hakkı ve'lhâadii ilâa sirâatıke'l müstakıym ve alâa âalihii hakka kadrihii ve mikdâarihi'lazıym."


Mânâsı:


"Allâh'im salât ve selâm eyle ve mübarek kıl; kilitlenmişlerin açıcısı, öncekilerin sonuncusu, Hakk'a hak ile yardımcı, doğru yoluna hidâyet eden Efendimiz Muhammed'e ve onun ehl-i beytine onun kadrince ve azîm mikdarınca


ÇEŞİTLİ SALAVATLAR


Okunuşu:


İnne ve melâiketehu yusallûne âlennebîy ya eyyühelleziyne âmenû, sallu aleyhi ve sellimu tesliyma.


Manası:

Muhakkak ki Allah ve melekleri, nebîsine çok salat ederler… Ey imân edenler, siz de O’na salat edip layıkiyle selam verin…


Okunuşu:

Cezallâhu anna seyyidenâ Muhammeden ma huve ehluh

Manası:

Allah’ım Efendimiz Muhammed’e lâyık olduğu şekilde ihsanda bulun bizim tarafımızdan, biz onu değerlendirmekten âciziz…


Okunuşu:

Allahümme salli alâ men ruhuhu mihrabül ervahi vel melâiketi vel kevni; Allahümme salli alâ men huve imamul enbiyâi vel mürseliyn; Allahumme salli alâ men huve imamu ehlil Cenneti ibâdillahil mü’miniyn.


Manası:

Bütün rûhların, melâikenin ve varolanların mihrabı olan o yüce rûha salat eyle Allah’ım; bütün Nebilerin ve Rasûllerin imamı olan o zâta salât eyle Allah’ım; Allahın kulu bütün Cennet ehlinin önderi olan zâta salât eyle Allah’ım…


Okunuşu:

Allahümme salli alâ seyyidina Muhamedin ve alâ âli seyyidina Muhammed kad dâkat hiyletiy edrikniy Yâ Rasûlâllah.


Manası:

Allah’ım Efendim Muhammed’e ve O’nun ehline salât eyle… Çok sıkıntım var, bana yardım et yâ Rasûlallâh…


Okunuşu:

Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammedin adede halkıke ve rıdâe nefsike ve zinete arşıke ve midade kelimatik…


Manası:

Allah’ım, Efendimiz Muhammed’e halkettiklerinin adedince, sen râzı olana kadar ve arşının ağırlığınca ve kelimelerin adedince selâm ve bereket ihsan eyle!


Aleyhisselam


Manası:

Allahın selamı, onun üzerine olsun.


Aleyhissalatu vesselam


Manası:

Allahın salatu selamı onun üzerine olsun.


Sallu aleyhi ve sellem


Manası:

Allahu Teala, Ona salatu selam etsin.


Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed


Manası:

Allahım! (peygamberimiz) Hz.Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) rahmet eyle.


Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim


Manası:

Ey Allahım ! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle.(Rahmet et, selametlik ver.)


Allahumme salli ala Muhammedin ve enzilhul'muk'adel'mukarrabe indeke yevmel'kıyameti.


Manası:

Ey Allah'ım! Hz. Muhammed'e Salatu selam et, ve onu kıyamet gününde sana yakın bir yere(makam-ı Mahmut'a) indir.


Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil'kulubi ve devaiha ve afiyetil, abdani ve şifaiha ve nuril'ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.


Manası:

Ey Allahım ! kalblerin doktoru ve devası, vucutların şifası, gözlerin nuru ve ziyası olan Muhammed'e (S.A.V.) aline ve ashabına salatu selam eyle.Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi'adedi ilmike


Manası:

Ey Allahım ! efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V.) ve efendimiz Hz.Muhammedin (S.A.V.) aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatu selam ve bereketler ihsan eyle.


Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin mahtelefel-melevani ve teakabel-asarani ve kerraral-cedidani vestekbelel-ferkadani ve belliğ ruhahu ve ervaha ehl-i beytihi minnat-tahiyyete vesselame verham ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesiran kesira.


Manası:

Allah'ım melevan, asaran, cedidan ve ferkadan yıldızları devam ettiği müddetçe Efendimiz Muhammed'e (S.A.V.) salat ve selam eyle. O'nun ve ehl-i beytinin ruhuna bizden saygı ve selam ulaştır.


Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve Ademe ve Nuhin ve İbrahime ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen'nebiyyine vel'murselin. Salevatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain.


Manası:

Allahım ! Hz.Muhammed'e(S.A.V.), Hz.Adem, Hz.Nuh,Hz.İbrahim,Hz.İsa(A.S.V.) ve bunların arasında (gelip geçmiş bütün) peygamberlere rahmet ihsan eyle.Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve Resulike ve alel'muminine vel'muminati vel'muslimine vel'muslimati.


Manası:

Allahım ! kulun ve Resulun Hz.Muhammed'e salat (Rahmet) et. Mümin olan erkek ve kadınlara, müslüman olan erkek ve kadınlara da merhamet eyle.


Allahumme Salli ala Ruhi seyyidina Muhammedin fil'ervahi ve salli ala cesedi seyyidina Muhammedin fil'ecsadi ve salli ala kabri seyyidina Muhammedin filkuburi. Allahhumme belliğ minni tehiyyeten ve selama.


Manası:

Ey Allahım! Ruhlar içinde sevgili peygamberimiz Hz.Muhammedin ruhuna, cesedler içinde Hz.Muhammedin (A.S.V) cesedine, kabirler içinde Hz.Muhammedin (A.S.V.) kabrine salatu selam eyle. Allahım, benim selamımı sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (A.S.V.)'in aziz ruhuna vasıl eyle (ulaştır).Allahumme salli ala Muhammedin ve ezvacihi ve zurriyetihi kema salleyte ala İbrahime, ve barik ala Muhammedin ve ezvacihi ve zurriyetihi kema barekte ala İbrahime inneke hamidun mecid.


Manası:

Ey Allahım! Hz.Muhammed'e zevcelerine ve soyuna rahmet et. Hz.İbrahime rahmet ettiğin gibi. Hz.Muhammed'e, zevcelerine ve soyundan gelenlere bereket ver. Hz. İbrahime bereket verdiğin gibi. Gerçek ki, Sen, Hamidsin(Öğülmüş yanlız sensin) Mecidsin (şan ve şeref sahibisin).Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema salleyte ala İbrahime ve ala ali ibrahim,. İnneke hamidun mecid.


Manası:

Ey Allahım, Hz.Muhammed’e ve O'nun âline salat et. Hz. İbrahim (A.S.)'a ve âline salat ettiğin gibi. Şüphe yok ki, sen Hamidsin,(Öğülmüş yalnız sensin), Mecidsin (Şan ve şeref sahibi yanlız sensin)


Allahumme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema barekte ala İbrahime ve ala ali İbrahim, İnneke hamidun mecid.


Manası:

Ey Allahım, Hz.Muhammed’e ve O'nun âline mübarek eyle. Hz. İbrahim (A.S.)'a ve âline mübarek eylediğin gibi. Şüphe yok ki, sen Hamidsin,(Öğülmüş yalnız sensin), Mecidsin (Şan ve şeref sahibi yanlız sensin)SALAVAT-I SEMANİYE


Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ halakte,


Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e mâ halakte,


Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede külli şey'in,


Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e külle şey'in,


Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ ahsâ kitâbüke,


Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e mâ ahsâ kitâbüke,


Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ ahâta bihî ılmüke,


Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e mâ ahâta bihî ılmüke. Allahümme


Salli Ala Seyyidina Muhammedin biadedi külli zerretin elfe elfe merreh, Allâhümme Salli


Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî evveli kelâminâ,


Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî evsatı kelâminâ,


Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî âhiri kelâminâ.
SALAVAT-I FETİH


Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESÛLALLÂH


Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HABÎBALLÂH


Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HALÎLALLÂH


Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SAFÎYYALLÂH


Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NECİYYALLÂH


Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HAYRE HALKİLLÂH


Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MENİHTÂREHULLÂH


Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ZEYYENEHULLÂH


Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ERSELEHULLÂH


Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ŞERREFEHULLÂH


Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN AZZEMEHULLÂH


Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN KERREMEHULLÂH


Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDELMÜRSELÎN


Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ İMÂMELMÜTTEKÎN


Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HATEMENNEBİYYÎN


Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎELMÜZNİBÎN


Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESÛLE RABBİL ÂLEMÎN


Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDEL EVVELÎN


Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİL AHİRÎN


Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ KÂİDEL MÜRSELÎN


Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎAL ÜMMETİ


Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ AZÎMEL HİMMETİ


Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂMİLE LİVÂİL HAMD


Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SÂHİBE MAKÂMİL MAHMÛD


Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SÊKİYEL HAVZIL MEVRÛD


Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKSERENNÂSİ TEBEAN YEVMEL KIYÂMETİ


Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ VELEDİ ÂDEM


Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKREMEL EVVELÎNE VEL AHİRÎN


Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ BEŞÎR


Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEZÎR


Essalâtü vesselâmü (aleyke) YÂ DÂİYELLÂHİ BİİZNİHÎ VESSİRÂCİL MÜNÎR


Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEBİYYERRAHMETİ


Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEBBİYYETTEVBETİ


Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MUKAFFİ ESSALÂTİ